Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Храни

Сканирай с нашето приложение за допълнителната информация.Баркод за сканиранеМоже да свалите приложенито ни от Google Play и App Store

Студен кладенец

с. Бял кладенец, с. Рабово, с. Светослав в Хасково, България
Това е специално защитена зона приета за включване в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Мястото обхваща язовир „Студен кладенец"", разположен в скално дефиле на река Арда, заобиколен от отвесни скали, стръмни брегове с оскъдна растителност и намиращите се в съседство планински ридове. Една част от територията на община Стамболово попада в границите на защитената зона. Общата и площ е 159 956 дка. Това е едно от ключовите места за опазването на застрашени видове птици, срещащи се в Източните Родопи.
По-голямата част от планинските склонове около язовира са покрити със смесени широколистни гори, съставени от  келяв габър, мъждрян, благун и горун. По-рядко в района се срещат чистите гори от горун или такива премесени с обикновен габър. Не са малко и местата покрай язовира покрити с гори и храсталаци от келяв габър, драка и червена хвойна. Интерес представляват скалните комплекси, заемащи значителна част от територията на защитената зона. Невероятна е гледката от редуващите се скални комплекси с единични скали и каменисти сипеи. Навсякъде в района разпръснато са разположени открити пространства, заети от селскостопански земи и ливади, обрасли с тревни съобщества, в които преобладават видове като белизмата и луковичата ливадина. На територията на защитена зона „Студен кладенец"" са установени общо 219 вида птици. От тях 91 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове, 103 са от европейско природозащитно значение, а застрашените от изчезване в световен мащаб са 12 вида. Мястото, обхващащо територии около язовир „Студен кладенец"" е и от световно значение като представителен район за Средиземноморския регион. Тук могат да бъдат наблюдавани7 от общо 9 установени за страната ни биомно ограничени вида. Това са испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, червеногушо коприварче, скална зидарка, белочела сврачка и черноглава овесарка. Районът на язовира е от изключително значение за опазване на местообитанията на 69 гнездящи тук видове птици и 21 вида мигриращи или зимуващи водолюбиви птици.

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ: 
Мястото е уникално и с това, че една от двете колонии белоглави лешояди в България гнезди по скалистите брегове на язовира. Тук  редовно идват да търсят храна и черните лешояди, гнездящи в националния парк „Дадя"" в Гърция.
Районът на „Студен кладенец"" е едно от най-важните места в страната на гнездящите тук черен щъркел, египетски лешояд, сивоокдъждосвирец, бухал, голям маслинов пресмехулник и белочела сврачка. Мястото поддържа и значима на европейско равнище гнездова популация на синия скален дрозд.
Оценка:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаЗаключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция
Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ ...

01.06.2022 Прочети
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST

В периода 14.04.2022 г. – 30.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири срещи с народните читалища от Област ...

31.05.2022 Прочети
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST

В периода 13.04.2022 г. – 23.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири еднодневни срещи с музеи от Област Хасково. Те бяха организирани ...

30.05.2022 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС