Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Храни

Сканирай с нашето приложение за допълнителната информация.Баркод за сканиранеМоже да свалите приложенито ни от Google Play и App Store

Дефилето Олу-дере

Харманли, с. Остър камък, с. Поляново в Хасково, България
Местността е създадена с цел опазване на: термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации от върби (Salix spp.), смесени ясеново-елшови групировки край реките (Fraxinus excelsior - Alnus glutinosa), и защитени животински видове: жаба дървесница (Hyla arborea), балканска чесновница (Pelobates syriacus balcanicus), жълтокоремник (Pseudopus apodus), змия червейница (Typhlops vermicularis), смок мишкар (Zamenis longissimus), пъстър смок (Elaphe sauromates), турска боа (Eryx jaculus), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), черен щъркел (Ciconia nigra), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), голям ястреб (Accipiter gentiles), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), малък креслив орел (Aquila pomarina), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), бухал (Bubo bubo) и турилик (Burhinus oedicnemus), лалугер (Spermophilus citellus), пъстър пор (Vormela peregusna) и видра (Lutra lutra) и др."

Местността е чудесна възможност за една зареждаща, успокояваща и незабравима разходка сред природата. До града има изградена и екопътека, която започва от Гребната база и води до Дядотодоровата чешма
 
Оценка:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаЗаключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция
Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ ...

01.06.2022 Прочети
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST

В периода 14.04.2022 г. – 30.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири срещи с народните читалища от Област ...

31.05.2022 Прочети
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST

В периода 13.04.2022 г. – 23.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири еднодневни срещи с музеи от Област Хасково. Те бяха организирани ...

30.05.2022 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС