Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Храни

Сканирай с нашето приложение за допълнителната информация.Баркод за сканиранеМоже да свалите приложенито ни от Google Play и App Store

Меандри на Бяла река, с. Меден бук, с. Железари

с. Меден бук, с. Железари в Хасково, България
Тя е втората по големина защитена територия в Източните Родопи (1532 ха), обявена с цел опазване на уникален за България ландшафт с изключително разнообразие на редки и застрашени видове растения и животни. Обхваща най-атрактивната част от средното течение на Бяла река с красив комплекс от меандри (землищата на селата Железари и Меден бук), където са запазени едни от малкото у нас естествени гори от включения в националната Червена книга източен чинар и лиани. По видово богатство на пеперуди (над 100) районът се нарежда на второ място в България. В уникалните за Балканския полуостров водни екосистеми на Бяла река бе открит нов за науката вид риба–родопски щипок, наред с още 9, в т.ч. 4 балкански ендемита. Това е и едно от най-богатите на херпетофауна места в страната със 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. Особена ценност представляват змиеокият гущер (единствено находище у нас), змията-червейница и каспийската блатна костенурка – видове от Червената книга на България, както и шипобедрената и шипоопашатата костенурки, фигуриращи в Световния Червен списък. Защитената местност е част от Орнитологично важно място “Бяла река” със световно природозащитно значение. От установените 94 вида птици, 56 имат европейско значение, като тук се срещат 6 от 9-те биомно ограничени вида за България, характерни за средиземноморската зона – испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, червеногушо коприварче, малко черноглаво коприварче, белочела сврачка и черноглава овесарка.

Районът е постоянно място за хранене и почивка на световнозастрашения черен лешояд и едно от най-важните места в страната за гнездене на орела-змияр, късопръстия ястреб, малкия орел, чухала, горската чучулига, големия маслинов присмехулник и белочелата сврачка. Сред бозайниците специален интерес представляват 5-те вида прилепи, 3 от които са в Световния Червен списък (малък подковонос, воден нощник и гигантски вечерник), и видрата – защитен вид със световно значение.
Оценка:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаЗаключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция
Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ ...

01.06.2022 Прочети
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST

В периода 14.04.2022 г. – 30.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири срещи с народните читалища от Област ...

31.05.2022 Прочети
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST

В периода 13.04.2022 г. – 23.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири еднодневни срещи с музеи от Област Хасково. Те бяха организирани ...

30.05.2022 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС