Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Обекти

Сканирай с нашето приложение за допълнителната информация.Баркод за сканиранеМоже да свалите приложенито ни от Google Play и App Store

Големият сипей

с. Бял кладенец, с. Рабово в Хасково, България
Защитената местност ""Големия сипей"" се намира на северния бряг на яз.""Студен кладенец"" и попада в землищата на селата Рабово и Бял кладенец.  Площта е 653,9 ха. Обхваща силно пресечен и труднодостъпен район, разположен между стената на яз.""Студен кладенец"" и Качлъбуюк дере. Включва забележителни скални комплекси, сипеи, храсталаци и гори. Предстои включването й в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Районът се характеризира с изключително високо биологично разнообразие и е обявен за Орнитологично важно място от световно значение. Разнообразна  растителност, схулюбиви гори (ксерофилни), съставени основно от благун (Quercus frainetto), космат дъб (Q.pubescens) и цер (Q.cerris). Храстовата разстителност е от келяв габър (Carpinus orientalis), дрaка (Paliuros spina-christii), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), глог (Crataegus monogyna), шипки (Rosa sp.div.). Големи площи са заети от сухолюбиви тревни съобщества с преобладаване на белизма (Dichantion ischaemum), луковична ливадинa (Roa bulbosa) и садина (Crysopodon gryllus).
Районът се е обособил като орнитологично важно място, който е и потенциален сайт от мрежата НАТУРА 2000. ЗМ ""Големият сипей"" е едно от двете най-важни гнездовища на белоглавия лешояд (Gyps fulvos) в България. Тук гнездят между 9 и 14 двойки от общо 30 за страната. Квалифицирани специалисти полагат грижи за подхранването на лешоядите и за опазването на новоизлюпените птици. Наблюдението на лешоядите в природни условия ги прави привлекателни и атрактивни за любителите на орнитологичното разнообразие.

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ: 
Наличието на общо около 87 вида птици прави района особено богат и интересен за природолюбителите. От тях 38 са с неблагоприятен природозащитен статус в Европа. От видовете включени в Червената ни книга тук гнездят между 6 и 9 двойки черни щъркели (Cicinia nigra), 1-2- двойки скални орли, 3-4 двойки египетски лешояди (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел и осояд. Тук се срещат и орелът змияр, малкият креслив орел (Aquila pomarina) и черната каня (Milvus migrans).
В защитената местност се среща и единствената в страната колония на сива чапла (Ardea cinerea), разположена върху скали. Интересно, че в този район гнездят и 7 от 9-те срещащите се в в България биомно ограничени птици, характерни за средиземноморската зона: испанско каменарче (Oenanthe hispanica), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), малко черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala), червеногушо коприварче (S. cantillans), белочела сврачка (Lanius nubicus), скална зидарка (Sitta neumayer), както и други редки птици. Под режим на опазване и регулирано ползване от природата се поставят значителен брой видове диви животни и растения, които са изброени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие.
Оценка:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаЗаключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция
Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ ...

01.06.2022 Прочети
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST

В периода 14.04.2022 г. – 30.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири срещи с народните читалища от Област ...

31.05.2022 Прочети
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST

В периода 13.04.2022 г. – 23.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири еднодневни срещи с музеи от Област Хасково. Те бяха организирани ...

30.05.2022 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС